Header image

Regulacje

Regulamin Serwisu Crimston

1. Wydanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Zatwierdzenie Regulaminu oznacza:

2.1 Wyrażenie woli zawarcia umowy lub umów z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie;
2.2 Złożenie oświadczenia o zgodzie na wyświetlenie reklamy napojów alkoholowych, tj. na wyświetlenie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych.

I. Postanowienia ogólne

3. Niżej określonym nazwom nadaje się następujące znaczenie:

3.1 Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu Ustawy;
3.2 Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem: https://crimston.pl;
3.3 Regulamin – niniejszy dokument;
3.4 Administrator – Crimston spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000795227, NIP 701-09-36-221, REGON 383906152, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, adres e- mail: office@crimston.pl;
3.5 Użytkownik – osoba, która zaakceptowała Regulamin i wypełniła formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wyraziła wolę zapoznania się z treścią dostępną w Serwisie;
3.6 Usługa – umożliwienie: wypełnienia formularza kontaktowego zapoznania się z treścią Serwisu;
3.7 Umowa – umowa o świadczenie Usług.

4. Serwis:

4.1 Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
4.2 Część serwisu skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich Użytkowników. Administrator podjął rozsądne kroki mające na celu uniemożliwienie dostępu do Serwisu przez osoby niepełnoletnie oraz pełnoletnie, które nie są Użytkownikami.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym umożliwieniu:

5.1 Wypełnienia formularza kontaktowego,
5.2 Dostępu do materiałów dostępnych w Serwisie,

6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi z chwilą kliknięcia w przycisk „Wyślij zapytanie” po uprzednim zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.

7. Administrator zobowiązany jest do zrealizowania Usług w terminie do 2 dni roboczych.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

8.1 Urządzenie końcowe (w szczególności komputer, tablet czy telefon) posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, najnowszą wersją przeglądarki internetowej spośród: Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari;
8.2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Tym niemniej Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Usług wiąże się z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co może skutkować ryzykiem zagrożenia prywatności Użytkownika.

10. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Warunki zawarcia Umowy:

11.1 Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały co najmniej swój adres e-mail w formularzu kontaktowym oraz zaakceptowały Regulamin,
11.2 Zabrania się udostępniania adresów e-mail oraz numerów telefonów, którymi Użytkownik nie ma prawa dysponować.

12. Warunki rozwiązania Umowy:
Umowa może być rozwiązana:

12.1 Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie;
12.2 Przez Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

13. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu.

14. Administrator może publikować wtyczki i linki do innych stron i serwisów internetowych. Korzystając z takiej wtyczki czy linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Korzystanie przez Użytkownika z zewnętrznych serwisów i stron internetowych podlega regulacjom właścicieli tych stron/ serwisów i znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą i odpowiedzialnością Administratora wobec Użytkownika.

V. Obowiązki Użytkownika

15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, uwzględniając dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania ze strony Użytkownika godzące w prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub mogące narazić Administratora na jakikolwiek uszczerbek w zakresie dobrego imienia czy jakikolwiek inny.

16. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

17. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

18. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od udostępniania treści części Serwisu, gdzie wymagane jest potwierdzenie pełnoletniości, osobom które:

18.1 Nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie pełnoletniości rozumianej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako ukończenie 18. roku życia;
18.2 W przypadku osób znajdujących się poza obszarem Polski- nie spełniających wymagań określonych przez prawo miejsca znajdowania się tych osób odnośnie do kontaktu z treścią, która może być uznana– w świetle lokalnego prawodawstwa- za reklamę bądź promocję napojów zawierających alkohol;
przy czym postanowienia ust. 18- 18.2 dotyczą również udostępniania treści Serwisu za pomocą zewnętrznych serwisów, w szczególności Facebook’a.

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika, których skutkiem jest jakakolwiek odpowiedzialność Użytkownika lub osób, którym Użytkownik udostępnił treść Serwisu niezgodnie z postanowieniami ust. 18.- 18.2.

VI. Ochrona danych osobowych

20. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Administrator.

21. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

21.1 Zawierania i realizacji Umów,
21.2 Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych,
21.3 Ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
21.4 Wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych.

22. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

VII. Prawa autorskie

23. Zawartość Serwisu, w tym układy treści, a także poszczególne części Serwisu, w szczególności: materiały pisemne, zdjęcia, grafika, filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich i praw do wizerunków osób ukazanych na zdjęciach i w filmach pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

24. Można korzystać z materiałów zawartych w Serwisie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.

25. Wykorzystanie materiałów (tj. w szczególności: tekstów, filmów, zdjęć i grafik) zawartych w Serwisie w innym celu, niż określony w ust. 23 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

26. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłoszone przez Użytkownika na adres e-mail: office@crimston.pl

IX. Zmiana Regulaminu

27. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

28. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu nowego brzmienia Regulaminu.

29. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usług z powodu braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

30. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

31. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

32. Tytuły jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

33. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.