Header image

Ciasteczka

Dzień dobry!

Cieszymy się, że czytasz niniejszą informację. Chcemy, żebyś wiedział, co wydarzy się z Twoimi danymi, kiedy skontaktujesz się z nami, nawiążesz współpracę lub poprosisz o ofertę. Znajdziesz tutaj również parę słów o plikach cookies. Zapraszamy do lektury!

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do niniejszej polityki prywatności, zanim zwrócisz się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prościej będzie zapytać nas. Zwłaszcza, że Prezes jest bardzo zajęty i nie udziela informacji tak szybko, jak my ?

I. Co tu jest najważniejsze?

1.1 Ze względów formalnych uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym sławetnego RODO[1] jest Crimston spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000795227, NIP 701-09-36-221, REGON 383906152, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, adres e- mail:office@crimston.pl zwana dalej „my” w odpowiednim przypadku wg deklinacji w języku polskim.

1.2 Kiedy zdecydujesz się skorzystać z oferowanych przez nas usług, w szczególności wyślesz formularz kontaktowy, zanim przystąpimy do pracy będziemy potrzebowali Twoich danych osobowych. Ale nawet wówczas, gdy po prostu kontaktujesz się z nami korzystając z adresu e-mail czy telefonicznie to udostępniasz nam swoje dane. Wiemy, jak cenne są dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, nikomu ich nie sprzedamy, a udostępnimy je tylko wtedy i w takim tylko zakresie, w jakim będzie to niezbędne albo celowe dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług albo w przypadkach określonych przepisami prawa.

1.3 RODO zapewnia Ci multum uprawnień w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Wszystkie respektujemy, o ile tylko jest to możliwe. Co do szczegółów, czytaj poniżej. W celu realizacji swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu:

  • mailowo: office@crimston.pl
  • drogą pocztową: kod pocztowy 02-117 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 123 A.

1.4 Możemy oferować Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, tj. udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu. Skutkuje to możliwością zastosowania plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, chodzi o Facebook, Google+, Instagram.

1.5 Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, służących zbieraniu informacji na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

1.6 Korzystamy także z Facebook Pixel – narzędzia marketingowego służącego do adresowania do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

1.7 W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu używamy własnych plików cookies.

W skrócie to tyle? Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy do czytania dalej.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

2. Oświadczamy, że dokładamy należytej staranności dla ochrony przysługujących Ci praw i wolności w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane. Zapewniamy przy tym, że Twoje dane są przetwarzane:

2.1 Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie – „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
2.2 W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – ,,ograniczenie celu”;
2.3 Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – „minimalizacja danych”;
2.4 Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane – „prawidłowość”;
2.5 W formie umożliwiającej identyfikację Ciebie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – „ograniczenie przechowywania”;
2.6 W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – „integralność i poufność”.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Twoje dane przetwarzane są w celu:

3.1 realizowania przez nas działań marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
3.2 nawiązywania kontaktu;
3.3 nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych.

4. Twoje dane mogą być przetwarzane także w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wystawienia i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów o rachunkowości i podatkowych.

6. Jeżeli nawiążesz z nami kontakt, np. korzystając z naszych adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej, udostępniasz nam swój adres e- mail, korzystając z formularza – także: imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne swoje dane osobowe, w zależności od tego, co napiszesz w treści wiadomości, zaś w przypadku skorzystania z chatu dostępnego w serwisie Facebook – nazwę, pod którą funkcjonujesz w tym serwisie oraz inne dane, które zechcesz nam przekazać wg własnego uznania. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem nawiązując z nami kontakt wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie. Natomiast po zakończeniu kontaktu podstawą dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej treści w przyszłości jest naszym usprawiedliwionym celem.

7. W przypadku, gdy przedłożysz nam ofertę współpracy albo to my zwrócimy się do Ciebie z propozycją nawiązania relacji handlowych, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b lub f RODO.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych, czyli jakie dane przetwarzamy?

8. To dobre miejsce, by przypomnieć, że przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne do zrealizowania celu, ze względu na który zostały zebrane zaś w szerszym zakresie tylko wówczas, gdy zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

8.1 W przypadku nawiązywania relacji handlowych przetwarzamy dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail oraz firmę, jeśli jesteś przedsiębiorcą.
8.2 Dane przetwarzane w zakresie kontaktu obejmują Twój adres e-mail oraz inne dane, które ewentualnie podasz nam na swój temat.
8.3 Ponadto możemy przetwarzać inne kategorie danych wymaganych przepisami, np. nr NIP, jeśli poprosisz nas o fakturę VAT dla przedsiębiorcy.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

9. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

10. Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez nas działalności przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa.

11. Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano operacji, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie.

12. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania, zaś przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowych – do zawarcia umowy.

VI. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

13. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – udostępniasz je nam inicjując kontakt. Jedynie w przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania relacji handlowych możemy pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych bądź od podmiotu, który występuje w Twoim imieniu.

VII. Komu udostępniamy dane osobowe?

14. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

14.1 Osoby fizyczne, z którymi współpracujemy – na podstawie stosownego upoważnienia;
14.2 Podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzyliśmy Twoje dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te, identycznie jak podmioty wymienione w pkt 15.1 przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie. W szczególności chodzi o:

14.2.1 Zenbox.pl z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dąbowskiego 7, NIP: 949-219-10-21 REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych na serwerze strony;
14.2.2 Tax Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Willowa 8/10 lok. 28, 00-790 Warszawa- w zakresie wystawiania rachunków i faktur oraz prowadzenia księgowości;
14.2.3 Google LLC – w celu korzystania z usług Google.

14.3 Inne podmioty, w szczególności organy administracji państwowej, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

15. Przede wszystkim informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w tym dokumencie.

16. Informujemy również, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

17. Nie możemy pominąć i tego, że masz prawo:

17.1 Dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
17.2 Do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
17.3 Do żądania usunięcia danych, tj. słynne „prawo do bycia zapomnianym”. Miej jednak na względzie, że to uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, bo przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
17.4 Do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; a także do
17.5 Przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

18. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

19. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

20. Informujemy także, że niezależnie od wszystkich ww. uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. Zatem jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych na ww. podstawie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, czy praw i wolności, lub podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, będzie dla nas bezwzględnie wiążący.

21. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami:

  • mailowo: office@crimston.pl
  • drogą pocztową: 02-117 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 123 A.

22. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Pliki cookies i inne podobne technologie

23. Cookies, ciastka, ale co to w ogóle jest? ?

23.1 Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używamy plików cookies.
23.2 Cookies to niewielkie informacje składające się szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.
23.3 Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.
23.4 Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony. Właśnie za pomocą pliku cookies odbieramy od użytkownika oświadczenie o jego pełnoletniości. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego. Plikom cookies podmiotów trzecich poświęciliśmy całą sekcję

X. Pliki cookies podmiotów trzecich – zobacz poniżej.

24. Skoro już wiesz, o co chodzi z tymi cookies to informujemy, że:

24.1 Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://crimston.pl jesteśmy my. To my umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies własne i to my możemy je odczytywać.
24.2 Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, także niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.
24.3 Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlimy Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w kwestii ustawień cookies.

25. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Chrome
Firefox
Android

26. Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptujesz domyślne ustawienia Twojej przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

X. Pliki cookies podmiotów trzecich

27. Pliki cookies Google Analytics

27.1 Jak wspomniano na wstępie, korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk i ich analizy zmierzającej do optymalizacji naszej strony internetowej.
27.2 Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
27.3 Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP użytkownika naszej strony, dzięki czemu Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google, wg zapewnień firmy Google LLC.
27.4 Dla Twojej informacji zwróć uwagę, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie RODO, ani inne regulacje Unii Europejskiej nie działają. Tym niemniej, chcąc legalnie działać w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
27.5 Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

28. Pliki cookies Facebook – Pixel Facebook

28.1 Korzystamy z narzędzi marketingowych oferowanych przez serwis Facebook i firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi adresujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.
28.2 Pixel Facebook’a w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www odnośnie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera firmy Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
28.3 Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Ciebie. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są od nas zależne, a więcej informacji w tym zakresie poszukaj bezpośrednio w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

29. Ponadto informujemy, że wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą wtyczki zewnętrznych serwisów społecznościowych (Facebook, Google+, Instagram), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (odpowiednio administrator Facebook lub administrator Google+ oraz administrator Instagram). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W efekcie ww. administratorzy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego administratora czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności poszczególnych, zewnętrznych administratorów. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

30. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób. administratorzy serwisów społecznościowych, o których mowa w ust. 29 przetwarzają dane osobowe oraz pliki cookies, odsyłamy do regulacji tyc.h administratorów (kliknij w link albo wklej stosowny adres w oknie swojej przeglądarki):

30.1 Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
30.2 Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
30.3 Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

31. Logi serwera. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączymy tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystujemy ich do identyfikacji jakichkolwiek osób.

32. Przedmiotowa regulacja w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”).